Οι επαγγελµατικές προοπτικές των πτυχίων


Λιγότερο από δύο µήνες από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η µεγάλη αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης συγκεκριµένων θέσεων εισακτέων κρατάει αυξηµένο και φέτος τον ανταγωνισµό των υποψηφίων για τις περιζήτητες και υψηλόβαθµες σχολές. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήµερα ορισµένα αθέατα στοιχεία που προσδιορίζουν τον χαρακτήρα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και το «ιστορικό» της διακύµανσης των βάσεων εισαγωγής την τελευταία δεκαετία έτσι ώστε οι 100.000

υποψήφιοι να έχουν µια πλήρη εικόνα για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Η ένταξη των παρακάτω Τµηµάτων σε Επιστηµονικά Πεδία µεταβάλλεται: (α) Το Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. (β) Τα παρακάτωΤµήµατα ΤΕΙθα παραµείνουν στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο, θα διαγραφούν από το 4ο καιθα ενταχθούν και στο 3ο Πεδίο:

Τµήµα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας (µε έδρα τη Φλώρινα) Τµήµα Ζωικής Παραγωγήςτου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τµήµα Ζωικής Παραγωγήςτου ΤΕΙ Λάρισας Τµήµα Ζωικής Παραγωγήςτου ΤΕΙ Ηπείρου (µε έδρα την Αρτα)


Οι επαγγελµατικές προοπτικές σε κάθε επιστηµονικό πεδίο 

Στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:

(1) Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Φιλοσοφίας Πάτρας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και του Ιστορίας- Αρχαιολογίαςκαι ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
(2) Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (κοινό Τµήµα του 1ου και 2ου Πεδίου), Κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, εντάσσονται στο ΠΕ71 ∆ασκάλων Ειδικής Αγωγής, ενώ της Συνεχούς Εκπαίδευσης στο ΠΕ72 Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν και στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων. Προσοχή, στο αντίστοιχο Τµήµα της Κορίνθου δεν υπάρχει η πρώτη κατεύθυνση.

(3) Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου (κοινό Τµήµα του 1ου και 5ου Πεδίου) εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο ΑΟΘ).

(4) Οι απόφοιτοι Τµηµάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας φέρουν τον τίτλο του κοινωνιολόγου. Αν όµως µετεγγραφούν στο Τµήµα Ιστορίας - Αρχαιολογίας που αντιστοιχίζεται, κατοχυρώνουν τον επαγγελµατικό τίτλο του φιλολόγου. Στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:

(5) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών (κοινό Τµήµα του 2ου και 4ου Πεδίου) και εκείνοι τουΤµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο ΠΕ03 Μαθηµατικών.

(6) Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείουτης Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (κοινό Τµήµα του 2ου και 4ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ04 Φυσικών.
(7) Γεωγραφίας εντάσσονται στο ΠΕ04 Γεωλόγων για την εκπαίδευση, καθώς και στοΠΕ Περιβάλλοντος για πρόσληψη σεφορείς του ∆ηµοσίου.

(8) Οι απόφοιτοι του Tµήµατος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Αιγαίου (Σάµος) µπαίνουν στον κλάδο ΠΕ09 Οικονοµολόγων και εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος.

Στο 3ο Επιστηµονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:

(9) Βιοχηµείας καιΒιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (κοινό Τµήµα του 3ου και 4ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ04 Χηµικών.
(10) Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων (κοινό Τµήµα του 3ου και 4ου Πεδίου)& Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης εντάσσονται στο ΠΕ4 Βιολόγων. Στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:

(11) ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας καθώς και Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (κοινά Τµήµατα του 4ου και5ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ09Οικονοµολόγων και εγγράφονται και στο Οικονοµικό Επιµελητήριο.

(12) Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (κοινό Τµήµα του 1ου και 4ου Πεδίου), Ψηφιακών Συστηµάτων, Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική (κοινά Τµήµατα του 2ου και 4ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής.

(13) Οι απόφοιτοιτου Tµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης Αιγαίου, εφόσον επιλέξουν την Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµική Μηχανική, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος.

Στο 5ο Επιστηµονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:

(14) Εµπορίας και ∆ιαφήµισης και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ) έχουν το δικαίωµα να εργαστούν ως λογιστές, ενώ εντάσσονταικαι στο ΠΕ18 για διδασκαλία στα σχολεία (ΕΠΑΛ).


Τα νέα όρια των µετεγγραφών

Από πέρυσι αυξήθηκε κατά 10.000 ευρώ το όριο του οικογενειακού εισοδήµατος για τους φοιτητές και σπουδαστές που δικαιούνται µετεγγραφή. Παράλληλα πέρυσι έγιναν ορισµένες ρυθµίσεις που αφορούσαν τις µετεγγραφές των φοιτητών οικογενειών που συντηρούσαν περισσότερα από ένα παιδί σε διαφορετικές πόλεις. Η ρύθµιση αυτή, που αφορούσε µετακινήσεις σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ εκτός αθήνας - Θεσσαλονίκης. είναι πιθανόν να εφαρµοστεί και φέτος, εκτός εάν το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου για την τριτοβάθµια Εκπαίδευση, κάνει νέες αλλαγές και στην υπάρχουσα νοµοθεσία για τις µετεγγραφές.


Οι αλλαγές που ισχύουν από πέρυσι

H ΕΞΕΤΑΣΗ κάθε ειδικού µαθήµατος Ξένης Γλώσσας, από πέρυσι έχει γίνει ως εξής: όσον αφορά την Κατανόηση του Γραπτού Λόγου, δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείµενο έκτασης περίπου 330 - 370 λέξεων και 8 - 10 ερωτήσεις επί του κειµένου. Βαθµολογείται µε τριάντα (30) µονάδες στην 100βαθµη κλίµακα, οι οποίες κατανέµονται στην κάθε ερώτηση µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθηµάτων. Οσον αφορά τη Γλωσσική Επίγνωση, δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις µε στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Οι δραστηριότητες/ασκήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η Γλωσσική Επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείµενο της εξέτασης. Η Γλωσσική Επίγνωση βαθµολογείται µε τριάντα (30) µονάδες στην 100βαθµη κλίµακα, οι οποίες κατανέµονται ισότιµα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή δύο (2) µονάδες σε κάθε ερώτηση. Οσον αφορά την Παραγωγή Γραπτού Λόγου, δίνεται στους υποψηφίους ένα θέµα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείµενο έκτασης περίπου 180 - 200 λέξεων. Το θέµα της Παραγωγής Γραπτού Λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια µε το περιεχόµενο του κειµένου το οποίο δίνεται για την Κατανόηση του Γραπτού Λόγου. Η Παραγωγή Γραπτού Λόγου βαθµολογείται µε σαράντα (40) µονάδες στην 100βαθµη κλίµακα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ έχει αυξηθεί το ποσοστό εισακτέων από 3% σε 5% και έχουν επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις παθήσεων (σοβαρές καρδιακές παθήσεις, γλυκογονιάσεις κ.λπ.) οι ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, πλην του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας και των Τµηµάτων Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και ∆υτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση, τα Ιδρύµατα πρέπει πριν από την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους να αποφασίζουν µε αιτιολογηµένη απόφαση του Τµήµατος και την έγκριση της Συγκλήτου τις τυχόν περιπτώσεις παθήσεων που κάποιο Τµήµα, λόγω της φύσης της συγκεκριµένης επιστήµης, δεν µπορεί να εκπαιδεύσει φοιτητές κάποιας συγκεκριµένης πάθησης.
Η περίπτωση της κατηγορίας υποψηφίων του 10%

Για πρώτη φορά
από πέρυσι, οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου που επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων διατηρούν αυτό το δικαίωµα για 2 µόνο χρόνια µετά την τελευταία εξέτασή τους. Ετσι για φέτος έχουν δικαίωµα να καταθέσουν μηχανογραφικό ∆ελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων όσοι έχουν αποκτήσει βεβαίωση πρόσβασης το 2010 και το 2009. αυτή η αλλαγή πέρυσι έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες υποψηφίους να πετύχουν την είσοδό τους σε σχολές µε πολύ χαµηλότερη βαθµολογία από αυτή που απαιτούσαν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις – κατηγορία 90%. το ίδιο είναι πολύ πιθανόν να συµβεί και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011, στοιχείο που οφείλουν να λάβουν υπόψη τους οι απόφοιτοι που σκέφτονται να επαναλάβουν την προσπάθεια για την είσοδό τους σε κάποια σχολή ή αυτοί που έχουν ήδη µπει σε µια σχολή αλλά επιθυµούν κάποια άλλη.
Από: 'Τα Νέα'

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός