Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2010

λίγα λόγια για τη δια βίου εκπαίδευση

 Η έρευνα και η εκπαίδευση είναι οι δύο παράγοντες που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς αυξάνουν ουσιαστικά τη δυνατότητα απασχόλησης και την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Γι αυτό είναι επιβεβλημένο να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διά βίου μάθηση, δεδομένου ότι η βελτίωση των δεξιοτήτων ενισχύει την απασχόληση.
 Η δια βίου μάθηση αναγνωρίζεται ως η αρχή που χρειάζεται να διέπει και να κατευθύνει όλες τις ενέργειες σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης - κατάρτισης. Καθώς κρίνεται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση δε μπορεί να περιορίζεται σε απλή προσαρμογή του ατόμου σε μια θέση απασχόλησης και ότι χρειάζεται ο διαρκής εμπλουτισμός και η διεύρυνση του περιεχομένου της, η δια βίου μάθηση έχει σα στόχο την παροχή σε κάθε άτομο των ίδιων ευκαιριών για προσαρμογή στις απαιτήσεις των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και την ενδυνάμωσή του να κινηθεί ελεύθερα σε επαγγελματικούς και εργασιακούς χώρους σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδ…