λίγα λόγια για τη δια βίου εκπαίδευση

 Η έρευνα και η εκπαίδευση είναι οι δύο παράγοντες που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς αυξάνουν ουσιαστικά τη δυνατότητα απασχόλησης και την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Γι αυτό είναι επιβεβλημένο να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διά βίου μάθηση, δεδομένου ότι η βελτίωση των δεξιοτήτων ενισχύει την απασχόληση.
 Η δια βίου μάθηση αναγνωρίζεται ως η αρχή που χρειάζεται να διέπει και να κατευθύνει όλες τις ενέργειες σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης - κατάρτισης. Καθώς κρίνεται ότι η επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση δε μπορεί να περιορίζεται σε απλή προσαρμογή του ατόμου σε μια θέση απασχόλησης και ότι χρειάζεται ο διαρκής εμπλουτισμός και η διεύρυνση του περιεχομένου της, η δια βίου μάθηση έχει σα στόχο την παροχή σε κάθε άτομο των ίδιων ευκαιριών για προσαρμογή στις απαιτήσεις των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και την ενδυνάμωσή του να κινηθεί ελεύθερα σε επαγγελματικούς και εργασιακούς χώρους σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι η κατάρτιση των εργαζομένων στην τεχνολογία της επικοινωνίας και τις ψηφιακές δεξιότητες είναι απογοητευτικά χαμηλή, παρά το υψηλό ποσοστό χρήσης Η/Υ στο χώρο εργασίας. Και οι ψηφιακές τεχνικές δεξιότητες είναι μία μόνο διάσταση του προβλήματος. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανέργων δεν έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως για μια επιτυχημένη οικονομία απαιτείται ένα εργατικό δυναμικό με υψηλό γενικό εκπαιδευτικό επίπεδο, επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες για τη λύση προβλημάτων με γνώση ξένων γλωσσών. Επομένως, η δια βίου μάθηση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων, αποτελούν το κλειδί για την απασχόληση στην οικονομία της γνώσης.
 Κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε πως είναι ανάγκη άμεσα να υλοποιηθούν προγράμματα ειδίκευσης και κατάρτισης. H ύπαρξη θεσμών όπως το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τα κέντρα κατάρτισης και ειδίκευσης, τα επιμορφωτικά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αποτελούν θετικά βήματα στην πραγμάτωση της δια βίου εκπαίδευσης.
 Τα υπάρχοντα κέντρα κατάρτισης όμως δεν επαρκούν και πολλές φορές οι πιστοποιήσεις που παρέχουν δεν έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα, λόγω της γεωμορφολογικής της σύστασης υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό ατόμων που κατοικούν σε απομακρυσμένες και περιθωριοποιημένες περιοχές και δεν έχουν την ευχέρεια πρόσβασης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα κέντρα κατάρτισης..
 Η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις οφείλουν να ασχοληθούν συστηματικά με το θέμα και να καταστήσουν δυνατή την δια βίου μάθηση συνδέοντας παράλληλα το θεσμό με την αγορά εργασίας και δημιουργώντας κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απαραίτητη είναι η διευκόλυνση της κατάρτισης στο χώρο εργασίας και της ρύθμισης των ωραρίων εργασίας.
 Επιβάλλεται, επίσης, να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι αγρότες που στην περιοχή μας αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και να αναβαθμιστεί ο ρόλος των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
 Από την άλλη πλευρά πρέπει να δοθούν κίνητρα για την συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, όπως είναι η επικύρωση και η επιβράβευσή της. Οι ίδιοι οι εργοδότες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους χρηματοδοτώντας τέτοια προγράμματα είτε με δικά τους έξοδα είτε με κονδύλια που εξοικονομούν από την Ε.Ε. Ένας επιμέρους τομέας που χρήζει προσοχής είναι η μείωση των διαφορών των εργαζομένων όσον αφορά τις ψηφιακές γνώσεις ώστε να οικοδομηθεί μια ανταγωνιστική οικονομία και κοινωνία της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενσωμάτωση και η προάσπιση των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή είναι ευπαθή κοινωνικά όπως των ανέργων και των εργατών με χαμηλή εξειδίκευση
 Τέλος, πρωταρχικής σημασίας είναι η συνειδητοποίηση από το ίδιο το άτομο της αναγκαιότητας για διαρκή ενημέρωση, κατάρτιση και επιμόρφωση. Τα άτομα πρέπει να ενημερώνονται για τα προγράμματα τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και να είναι συνεχώς σε επιφυλακή παρακολουθώντας τα Μ.Μ.Ε. αλλά και το διαδίκτυο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε όταν γράφουμε έκθεση

Τα Ποιητικά Σχήματα Λόγου

Γεώργιος Βιζυηνός